Prima_Undersidor_41

Press

Pressinformation 2021-06-01

PRIMA har förvärvats av Lideta Hälsovård och ingår från och med idag i Lidetas koncern. Verksamheten bedrivs som vanligt och det kommer inte ske några förändringar för patienterna.
Läs mer här i pressmeddelandet.

———————————————————————————————————————————————–

Pressinformation 2021-03-25

Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet – Ny mottagning ska rädda fler liv

Genom att erbjuda fler personer med heroinberoende effektiv behandling kan vi rädda liv. LARO-mottagningen på Södermalm tillhandahåller sedan många år underhållsbehandling vid opioidberoende. Nu utökar PRIMA Maria LARO med ännu en mottagning på Wollmar Yxkullsgatan. Vårdens inriktning kallas Harm Reduction och innefattar skademinimerande insatser.

Vår nya mottagning riktar sig till patienter som lever i utanförskap och har flera parallella beroenden i kombination med en komplex social och psykiatrisk problematik.

– Nu måste vi i Sverige få ned dödligheten för människor med opioidberoende. Det är nästan osannolikt att vi har blivit sämst i Europa på att ta hand om och hjälpa dessa redan så utsatta personer, säger David Eberhard, överläkare och verksamhetschef PRIMA Maria Beroende.

Målet för vården är att under pågående underhållsbehandling minska de skadeverkningar som ett beroende kan medföra, så kallad Harm Reduction. Primärt handlar det om att underhållsbehandling minskar risk för narkotikarelaterad död även för de patienter som har svårigheter att avstå fortsatt bruk.

Inom ramen för vård och behandling erbjuds patienten överdospreventiv utbildning och tillgång till naloxonspray, utredning och behandling av hepatit C, psykiatrisk utredning och behandling, samordnade insatser via socialtjänst och andra vårdgrannar, motiverande samtal med fokus på förbättrad hälsa och livskvalitet. Detta samtidigt som det finns en beredskap för förstärkta insatser när patienter önskar stöd och behandling för att leva utan bruk av narkotika och alkohol.

Insatser vid Harm Reduction räddar liv, minskar stigmatisering och ökar motivation till förbättrad hälsa och livskvalitet.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och nationella riktlinjer erbjuds underhållsbehandling med Buprenorfin eller Metadon. Vid traditionell behandling är målet för vården att patienten uppnår substansfrihet och rehabilitering. Behandlingsmål som inte fungerar för alla.

För mer information:
Mikael Sandell
Överläkare, enhetschef PRIMA Maria LARO
mikael.sandell@prima.se

David Eberhard
Överläkare, specialist i vuxenpsykiatri, verksamhetschef PRIMA Maria Beroende
david.eberhard@prima.se

———————————————————————————————————————————————–

Pressinformation 2020-11-24

PRIMA och Region Stockholm har nått en förlikning

Det var under våren 2018 som Region Stockholm framförde misstanken om att PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri felregistrerat patientbesök i upptagningsområdet Nordöst.
Efter längre diskussioner parterna emellan har Region Stockholm och PRIMA nu nått en överenskommelse. Förlikningen innebär att PRIMA betalar 30 miljoner kronor till regionen avseende det mycket omfattande avtalet Nordöst, som PRIMA ansvarade för under åren 2010-2018.

– Jag är mycket glad för att denna tråkiga historia nu har fått ett slut och att vi slipper ett rättsligt avgörande. Det är ett stort belopp vi får betala till regionen, efter flera jämkningar från både regionens och PRIMAs sida. Nu tror jag att båda parter tycker att det är skönt att slippa en långdragen och kostsam rättslig process. Vi har hela tiden framhållit att har vi gjort fel så vill vi göra rätt för oss – det har vi gjort nu och PRIMAs deltagande i framtida upphandlingar kommer inte att äventyras av den tvist vi har haft. Nu kan vi äntligen blicka framåt och fortsätta göra stor skillnad för våra patienter, säger Mari Nordgren, VD på PRIMA.

För mer information:
Mari Nordgren
0766 – 47 97 23
mari.nordgren@prima.se

———————————————————————————————————————————————–
Pressinformation 2020-06-11

Juridiskt efterspel att räkna med efter strandade förlikningsförhandlingar

Påstådda felregistreringar av patientbesök inom ett av PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatris redan avslutade avtal hamnar nu i rätten sedan förlikningsförhandlingarna mellan bolaget och Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, strandat.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi vill göra rätt för oss, men efter det att våra förhandlingar med Region Stockholm strandade i januari i år, trots att vi erbjudit oss att lämna över material som stödjer vår sak, är det bra att tingsrätten nu får avgöra frågan, säger Mari Björelind, VD på PRIMA.

Det var våren 2018 som Region Stockholm framförde misstanken om att PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri under åren 2013-2018 felregistrerat patientbesök i upptagningsområdet Nordöst. PRIMA tillsatte då omedelbart en utredning för att kartlägga de påstådda felregistreringarna och för att bättre förstå hur eventuella felaktigheter inträffat.

Bolaget har sedan dess gjort förändringar i verksamheten i syfte att minimera risken för felregistreringar och har även fört en dialog med motparten om en ekonomisk uppgörelse.

Hur en sådan uppgörelse ska se ut råder det dock delade meningar om. PRIMA har under de år man ansvarade för psykiatri Nordöst haft ett avtal med Region Stockholm som innebar att man fått ersättning med endast en tjugondel när antalet patientbesök överskridit en viss gräns. PRIMA har alltså samtliga år utom ett tagit emot och hjälpt många fler patienter än vad avtalet ger full ersättning för och patienterna i Stockholms län har därför fått en mycket god vård till ett lågt pris.

I juli 2019 fick PRIMA en underrättelse om att Regionens krav uppgick till ca 150 MSEK. I slutet av augusti samma år framställde Regionen dock i stället ett krav på 97 MSEK, som nu inför stämningsansökan ändrats igen och skrivits ned ytterligare till 69 MSEK.

– Sammantaget ställer vi oss helt frågande till både belopp och beräkningsgrunder. En stor del av det ekonomiska kravet beror dessutom på att Regionen nu, långt efter att avtalet har upphört, vill ändra grunderna för hur den fasta ersättningen i avtalet ska beräknas.

PRIMA har också synpunkter på att Regionen bygger sitt krav på en begränsad granskning där endast drygt 2300 vårdkontakter – av miljontals – under avtalsperioden kontrollerats.

– Det är svårt att komma ifrån känslan att Regionen tagit i och dragit vidsträckta slutsatser utan att vare sig bedöma rimligheten eller ens presentera ett komplett underlag, säger Mari Björelind.

Under förhandlingarna adderade Regionen dessutom ett krav som PRIMA anser kommer att gå ut över patienterna. Regionen begärde att hela det felaktigt krävda beloppet skulle betalas för att PRIMA skulle tilldelas de två avtal som det redan tidigt under 2019 stod klart att bolaget vunnit i pågående upphandlingar.

– Det är naturligtvis djupt beklagligt att det behövt gå så långt som till en juridisk prövning, men just att på detta vis utöva påtryckningar där man bryter mot lagen om offentlig upphandling är anmärkningsvärt. Under tio år har PRIMA levererat en högkvalitativ vård som både patienter och Regionen är nöjda med och att utestänga oss skulle leda till en kraftig försämring för patienterna, säger Mari Björelind.

– Självklart är det trevligare när det går att komma överens utan att blanda in domstolar. När Region Stockholm nu av någon anledning har valt att avbryta förhandlingarna och stämma Prima känner vi oss dock trygga i att det kommer att sluta med att domstolen dömer till Primas fördel, säger advokaterna Bob Johanson och Erik Gadman som har biträtt Prima i förhandlingarna med regionen och som även kommer att företräda Prima i domstol.

Promemoria Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 2020-06-10

För mer information:
Mari Björelind
0766 – 47 97 23
mari.bjorelind@prima.se

———————————————————————————————————————————————–
Pressinformation 2019-05-14

I tidigare pressmeddelande lämnades information enligt nedan. Där anger PRIMA att den rapport som skrivits också ska överlämnas till SLL så småningom som stöd i den fortsatta utredningen.

I fredags skedde så vid ett möte på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och förutom rapporten har också ett dokument som beskriver de åtgärder som vidtagits lämnats till förvaltningen.
En sammanfattning av rapporten återfinns nedan.

Sammanfattande rapport avseende Granskning med anledning av felregistreringar.

För mer information:
Mari Björelind
0766 – 47 97 23
mari.bjorelind@prima.se

———————————————————————————————————————————————–
Pressinformation 2018-11-30

Utredning klar – åtgärdsprogram sjösatt

Den utredning som PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB omedelbart påbörjade efter att Stockholms läns landsting, SLL, framfört misstankar om att besök systematiskt felregistrerats, är nu klar. Misstankarna om felregistreringar riktades mot en av bolagets, vid tillfället, 19 mottagningar. Efter att ha kontrollerat mer än 3 000 registreringar visar granskningen att vissa felaktigheter förekommit.

– Det är naturligtvis oerhört beklagligt och vi har redan sjösatt ett åtgärdsprogram för hela verksamheten för att säkerställa att samma fel eller liknande inte ska kunna upprepas, säger Mari Björelind, VD för PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri. Dock kan vi inte se att SLL drabbats av någon ekonomisk skada av felaktigheterna då PRIMA uppnått de så kallade avtalstaken och därutöver, i mycket stor omfattning, levererat vård utan någon ersättning alls.

Det var i våras som SLL framförde misstanken att en av PRIMAs tidigare 19 kliniker felregistrerat bland annat hembesök. SLL valde parallellt även att polisanmäla bolaget för de misstänkta felregistreringarna.

PRIMA reagerade omedelbart med att genomföra en egen utredning som nu alltså färdigställts. Totalt har fler än 3 000 registreringar kontrollerats med fokus på de mottagningar som ingick i PRIMAs tidigare avtal i det nordöstra länet.

– Jag kan bekräfta att felregistreringar förekommit, säger Mari Björelind. Men jag kan i nuläget inte spekulera i den totala omfattningen eftersom vår utredning baserat sig på stickprovskontroller. Även om 3 000 stickprov låter väldigt mycket så utgör de bara en bråkdel av alla registreringar som skett under åren.

Utredningens slutsats är dock att SLL inte drabbats av någon ekonomisk skada med anledning av felregistreringarna. PRIMA har med stor marginal uppnått de så kallade avtalstaken och därefter levererat vård utan att erhålla någon ersättning för detta. PRIMAs överproduktion har kommit patienterna tillgodo. I samband med utredningen har även registreringar på bolagets nuvarande tio mottagningar kontrollerats. Där har inga liknande felaktigheter återfunnits.

– Det finns flera förklaringar till att felregistreringar har skett. Våra interna registreringsrutiner har till exempel i något fall skiljt sig från de externa och kan ha uppfattats som svårtolkade. Vi har också haft en rad muntliga överenskommelser med beställarorganisationen på SLL, vilket naturligtvis gör det extra svårt att förstå hur registreringarna ska ske – både för PRIMAs medarbetare och nu också för de som granskar detta.
– Med facit i hand borde vi självklart ha upptäckt felregistreringarna själva, säger Mari Björelind. Därför har vi som en konsekvens av det inträffade nu implementerat ett omfattande åtgärdsprogram för att förhindra att felen upprepas.

Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att PRIMA kommer att genomföra en betydande utbildningsinsats för att registreringarna alltid ska vara korrekta och för att alla medarbetare ska känna sig trygga med och säkra på rutinerna. En översyn och förändring av styrningen och kontrollen av registreringar har redan genomförts och ansvaret för detta har organisatoriskt förflyttats. Arbetet fortsätter nu och en årlig översyn av efterlevnaden av de regelverk som styr registreringarna kommer att genomföras med hjälp av de externa revisorerna, som PRIMA nu gett ett utökat uppdrag.

Rapporten kommer så småningom att överlämnas till SLL som ett stöd i den fortsatta utredningen.

För mer information:
Mari Björelind
0766 – 47 97 23
mari.bjorelind@prima.se