PRIMA Evidensråd

PRIMA ska erbjuda den bästa vården som gör skillnad för barn och vuxna. Det innebär att vi ska vara i frontlinjen när det gäller evidensbaserade behandlingsmetoder och att den egna verksamheten kontinuerligt ska utvärderas och utvecklas. För att kunna säkerställa detta finns PRIMA Evidensråd.

PRIMA Evidensråd ska utveckla och tillämpa kvalitetssäkrad vård, forskning och utbildning inom barn- och vuxenpsykiatri, beroendevård och barn- och ungdomsmedicin. Genom Evidensrådet får vi stöd att ständigt bevaka och utvärdera nya behandlingsresultat.

Evidensrådet följer PRIMAs verksamhet och har till uppgift att kritiskt sammanställa och utvärdera verksamheten ur ett forsknings-, utbildnings- och evidensbaserat perspektiv. Rådet blir därför som en brygga mellan vår kliniska verksamhet och styrelsen i form av en Senior Advisory Board.


Vi i PRIMA Evidensråd

SvenBolteSven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, föreståndare för Centre of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) sedan april 2010 och klinisk psykolog vid BUP divisionen Stockholm. Tidigare arbetade han inom barnpsykiatri vid Goethe universitetet i Frankfurt/M och Karls universitet i Heidelberg, Tyskland. Han är president för Scientific Society Autism Spectrum (www.wgas-autismus.org), medutgivare av Journal of Autism and Developmental Disorders samt Autism: The International Journal of Research and Practice. Han har publicerat mer än 150 originalartiklar, böcker, bokkapitel, psykometriska instrument och behandlingsprogram inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

EliasArnerElias Arnér är ordförande i Evidensrådet. Han är professor i biokemi vid Karolinska Institutet och chef för avdelningen för biokemi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Han disputerade 1993 på en avhandling om nukleotidmetabolism och 1997 tog han läkarexamen. Under 1994-1999 hade Elias Arnér olika tjänster som post doc i Sverige och i Tyskland, bland annat med stöd från Cancerfonden. År 2000 blev han docent i medicinsk biokemi vid Karolinska Institutet. 2001-2005 var han studierektor för MD PhD-programmet vid KI och 2005-2007 var han dekanus för forskarutbildning vid KI. Han är redaktör för tidskriften BBA General Subjects och på Editorial Board för Journal of Biological Chemistry. Han är också ledamot i styrelsen för PRIMA.

Lars_Ohrmalm_litenLars Öhrmalm är leg. läkare, medicine doktor och specialist i vuxenpsykiatri på PRIMA. Han disputerade 2011 vid Karolinska institutet på en avhandling om virala infektioner hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. Han bedriver fortfarande forskning inom infektionsimmunologi på institutionen för medicin på Karolinska institutet men har parallellt på PRIMA genomfört studier och publicerat inom ämnet antipsykotisk farmakologisk behandling. Han hoppas kunna kombinera kunskaperna i immunologi och psykiatri för att undersöka immunförsvarets inverkan på svåra kroniska psykiatriska sjukdomar så som bipolär sjukdom och schizofreni.


MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini är en av grundarna till PRIMA samt forskningsansvarig inom PRIMA. Hon är leg. läkare, medicine doktor, specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt specialist i klinisk genetik. Hon disputerade 1993 vid Karolinska Institutet på en avhandling kring tillväxtfaktorers betydelse vid utveckling av centrala nervsystemet. Sedan 2004 forskar hon inom området genetik och autism på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, parallellt med hennes kliniska arbete inom PRIMA.

LisaThorellLisa Thorell är docent i psykologi och verksam som universitetslektor och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon disputerade år 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling som handlade om tidiga prediktorer för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Hennes nuvarande forskning är också inom ADHD, men nu i ett lite bredare perspektiv, med fokus på såväl barn, ungdomar som vuxna. Mer specifikt så studerar hennes forskningsgrupp kopplingen mellan olika neuropsykologiska funktioner (främst impulskontroll, arbetsminne och emotionsreglering) och både ADHD och funktionsnivå i vardagen (t.ex. skolprestationer, kamratrelationer). Lisa har även studerat sambandet mellan ADHD symtom och föräldra-barn anknytning och hon samarbetar med en brittisk forskargrupp för att utveckla ett föräldraträningsprogram som vänder sig till föräldrar med barn som diagnosticerats med ADHD.
 
 
 kransliten