Prima_Undersidor_41

Press

Pressinformation 2019-05-14

I tidigare pressmeddelande lämnades information enligt nedan. Där anger PRIMA att den rapport som skrivits också ska överlämnas till SLL så småningom som stöd i den fortsatta utredningen.

I fredags skedde så vid ett möte på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och förutom rapporten har också ett dokument som beskriver de åtgärder som vidtagits lämnats till förvaltningen.
En sammanfattning av rapporten återfinns nedan.

Sammanfattande rapport avseende Granskning med anledning av felregistreringar.

För mer information:
Mari Björelind
0766 – 47 97 23
mari.bjorelind@prima.se

———————————————————————————————————————————————–
Pressinformation 2018-11-30

Utredning klar – åtgärdsprogram sjösatt

Den utredning som PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB omedelbart påbörjade efter att Stockholms läns landsting, SLL, framfört misstankar om att besök systematiskt felregistrerats, är nu klar. Misstankarna om felregistreringar riktades mot en av bolagets, vid tillfället, 19 mottagningar. Efter att ha kontrollerat mer än 3 000 registreringar visar granskningen att vissa felaktigheter förekommit.

– Det är naturligtvis oerhört beklagligt och vi har redan sjösatt ett åtgärdsprogram för hela verksamheten för att säkerställa att samma fel eller liknande inte ska kunna upprepas, säger Mari Björelind, VD för PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri. Dock kan vi inte se att SLL drabbats av någon ekonomisk skada av felaktigheterna då PRIMA uppnått de så kallade avtalstaken och därutöver, i mycket stor omfattning, levererat vård utan någon ersättning alls.

Det var i våras som SLL framförde misstanken att en av PRIMAs tidigare 19 kliniker felregistrerat bland annat hembesök. SLL valde parallellt även att polisanmäla bolaget för de misstänkta felregistreringarna.

PRIMA reagerade omedelbart med att genomföra en egen utredning som nu alltså färdigställts. Totalt har fler än 3 000 registreringar kontrollerats med fokus på de mottagningar som ingick i PRIMAs tidigare avtal i det nordöstra länet.

– Jag kan bekräfta att felregistreringar förekommit, säger Mari Björelind. Men jag kan i nuläget inte spekulera i den totala omfattningen eftersom vår utredning baserat sig på stickprovskontroller. Även om 3 000 stickprov låter väldigt mycket så utgör de bara en bråkdel av alla registreringar som skett under åren.

Utredningens slutsats är dock att SLL inte drabbats av någon ekonomisk skada med anledning av felregistreringarna. PRIMA har med stor marginal uppnått de så kallade avtalstaken och därefter levererat vård utan att erhålla någon ersättning för detta. PRIMAs överproduktion har kommit patienterna tillgodo. I samband med utredningen har även registreringar på bolagets nuvarande tio mottagningar kontrollerats. Där har inga liknande felaktigheter återfunnits.

– Det finns flera förklaringar till att felregistreringar har skett. Våra interna registreringsrutiner har till exempel i något fall skiljt sig från de externa och kan ha uppfattats som svårtolkade. Vi har också haft en rad muntliga överenskommelser med beställarorganisationen på SLL, vilket naturligtvis gör det extra svårt att förstå hur registreringarna ska ske – både för PRIMAs medarbetare och nu också för de som granskar detta.
– Med facit i hand borde vi självklart ha upptäckt felregistreringarna själva, säger Mari Björelind. Därför har vi som en konsekvens av det inträffade nu implementerat ett omfattande åtgärdsprogram för att förhindra att felen upprepas.

Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att PRIMA kommer att genomföra en betydande utbildningsinsats för att registreringarna alltid ska vara korrekta och för att alla medarbetare ska känna sig trygga med och säkra på rutinerna. En översyn och förändring av styrningen och kontrollen av registreringar har redan genomförts och ansvaret för detta har organisatoriskt förflyttats. Arbetet fortsätter nu och en årlig översyn av efterlevnaden av de regelverk som styr registreringarna kommer att genomföras med hjälp av de externa revisorerna, som PRIMA nu gett ett utökat uppdrag.

Rapporten kommer så småningom att överlämnas till SLL som ett stöd i den fortsatta utredningen.

För mer information:
Mari Björelind
0766 – 47 97 23
mari.bjorelind@prima.se