Prima_Undersidor_44

 

PRIMA Forskning

Forskningsprojekt
—————————————————————

Pågående projekt
Just nu söker vi barn i åldrarna 6-17 år att delta i en klinisk studie om ADHD. För mer information, vänligen kontakta ansvarig studiepersonal (asa.soderstrom@prima.se/0766-479743, maibritt.giacobini@prima.se).

BAMBA-studien (Behandling av ADHD med mag-/tarmbakterier)
Studien är ett samarbete mellan PRIMA och Karolinska institutet och undersöker om ”snälla” mjölksyra-bakterier kan minska ADHD-symtom.

MaiBritt Giacobini, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.
Kartläggning av genetiska faktorer som orsak till autismspektrumtillstånd

Karin Collste, SBI/PET-centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset och ”Stockholm Schizophrenia Project”, Karolinska Institutet
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28

Linnéa Eklöf, Certec, Institutionen för Rehabiliteringsteknik och design, Lunds Tekniska Högskola
Design av kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD

Martina Barnevik Olsson, Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Tidiga tecken på utvecklingsavvikelser hos förskolebarn – prediktorer för bestående funktionsnedsättning

Eric Olsson, PRIMA, Danderyds sjukhus samt Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet
Schizofreni och andra icke affektiva psykossjukdomar – riskfaktorer för suicid och kardiovaskulär död

Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Effekten av psykoedukation i kombination med motiverande samtal på val av behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom

Avslutade projekt
Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Attityder till antipsykotisk behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom
”Perceptions and knowledge of antipsychotics among mental health professionals and patients” – Läs mer.

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni – Läs mer.

”Lower levels of the glial cell marker TSPO in drug-naive first-episode psychosis patients as measured using PET and [11C]PBR28” – Läs mer.

”Core executive functions are associated with success in young elite soccer players” – Läs mer.

”Medical history of discordant twins and environmental etiologies of autism” – Läs mer.

Kristoffer NT Månsson, leg. psykolog, doktorand i klinisk psykologi, PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen, har i dagarna publicerat en artikel om hjärnans strukturella plasticitet efter KBT för social ångest: Läs mer.

Läs mer om publikationer med medförfattare från PRIMA.

Forskningsanslag
—————————————————————

ANSLAG FÖR STÖD AV PSYKIATRISK FORSKNING ELLER FORSKARUTBILDNING
PRIMA är en tongivande privat leverantör av vårdtjänster inom den psykiatriska specialistvården. PRIMA driver bl.a. barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Handen, Botkyrka och Järva, PRIMA Lifespan, PRIMA Trans och PRIMA BUMM, har ansvar för den psykiatriska vården för vuxna i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen och driver beroendevård via PRIMA Maria Beroende.

Härmed utlyser PRIMA medel för finansiering av tid att användas till psykiatrisk forskning eller forskarutbildning under perioden 1 augusti 2020 t.o.m. 31 juli 2021.

Syftet med denna utlysning är att stödja forskning eller forskarutbildning bedriven av kliniskt aktiva personer, vars kliniska arbete ska bedrivas inom PRIMA. Det förutsätts att anslagstagare upprätthåller minst 50 % klinisk tjänstgöring vid PRIMA under den tid som anslag utnyttjas. Detta innebär att dessa medel för forskning kan sökas antingen av befintlig personal inom PRIMA, alternativt av forskningsaktiva personer inom psykiatrisk vård som idag inte arbetar inom PRIMA men som önskar påbörja sådan anställning. Mottagare av anslag förutsätts därmed förlägga kliniskt arbete till PRIMA under den tid som anslaget utbetalas, varvid anslaget ska användas för att frigöra egen tid för forskning inom tjänsten, i enlighet med inskickad forskningsplan, tidsplan och budget samt efter överenskommelse med berörd verksamhetschef. Utbetalning av forskningsanslag förutsätter att en anställning inom PRIMA etablerats senast inom ett halvår efter besked om tilldelning, vilket gör att även lämplighet för sådan anställning kommer att beaktas.

Behörig sökande:

▪ Är kliniskt verksam inom psykiatrisk vård vid PRIMA under anslagstiden
▪ Beskriver ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med forskare vid svenskt universitet

Ansökan skrivs med fördel med font Times storlek 12 pt, och skickas elektroniskt som en samlad PDF-fil till ordförande för PRIMA Evidensråd via e-post (elias.arner@ki.se). Ansökan ska vara inskickad senast den 20 april 2020 och innehålla följande separata delar, sammanfogade i ett PDF-dokument:

▪ CV (max 2 sid)
▪ Personlig motivering till ansökan (1 sid)
▪ Väl strukturerad beskrivning av hur tid för forskning (1-6 månaders heltidsekvivalenter) föreslås bedrivas parallellt med minst 50 % klinisk verksamhet, samt den sökandes uppgifter och roller inom projektet under anslagstiden (1 sid)
▪ Om sökande i dagsläget inte arbetar inom PRIMA ska separat ansökan om sådan anställning bifogas, tillsammans med utförlig beskrivning av nuvarande och tidigare arbete inom psykiatrisk vård
▪ Forskningsplan (max 5 sid)
▪ Beräknad lönekostnad (månadslön x 1.6 x antal månader) som föreslås täckas av härmed sökt forskningsanslag (1 sid)
▪ Intyg från närmaste chef vid PRIMA som stödjer att aktuell ansökan skickas in
▪ Intyg som stödjer ansökan från ansvarig chef/samarbetspartner eller motsvarande inom svenskt universitet där forskningsprojektet föreslås genomföras

Ansökningarna bereds av PRIMA Evidensråd och anslag beslutas på bas av i) vetenskaplig kvalitet, ii) föreslagen planering av hur tid för forskning eller forskarutbildning ska kombineras med klinisk verksamhet, samt iii) bedömd nytta för patientnära psykiatrisk vård och forskning inom PRIMA. Avslag kan ej överklagas. För mer information, kontakta PRIMAs forskningsansvarig, Dr. MaiBritt Giacobini (maibritt.giacobini@prima.se) eller ordförande för PRIMA Evidensråd, Prof. Elias Arnér (elias.arner@ki.se).

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2019
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 26 maj 2019 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 850 000 kronor. De anslag som beviljades var följande:

Michaela Wallhem
Kvalitativ studie av familjers upplevelser av att genomgå internetförmedlad KBT för ungdomar med GAD (”Barninternetprojeket (BIP)”
100 000 kronor

David Eberhard
Nya kausala förklaringsmodeller för neuropsykiatriska tillstånd
50 000 kronor

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
400 000 kronor

Elin Skott
ADHD hos barn och vuxna: tarmflorans påverkan på hjärnan och nya behandlingsmöjligheter
300 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2018
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 30 januari 2018 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Maria Kindstedt
HBTQ-kompetens och mikroaggressioner i terapisituationer
50 000 kronor

Torbjörn Vestberg
Role of above average executive functions in behaviour
50 000 kronor

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
500 000 kronor

Elin Skott
The gut flora: new treatment possibilities for ADHD
200 000 kronor

Dan Wetterborg
Är dialektisk beteendeterapi lika effektivt för män som för kvinnor?
200 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2017
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 20 februari 2017 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
325 000 kronor

Pauliina Ikonen Victorsson
PET studies of the thalamic dopamine system in schizophrenia: relationship to immune activation, genetic factors and cognition
325 000 kronor

Karin Collste
Immunsystemets roll i hjärnan vid schizofreni: PETstudier med radioliganden [11C]PBR28
200 000 kronor

Maud Palmgren
Problematisk skolfrånvaro (”hemmasittande”) vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: en enkätstudie och systematisk kunskapsöversikt
150 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2016
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 17 februari 2016 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Karin Collste
Immunaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28.
300 000 kronor.

Torbjörn Vestberg
Role of above average executive functions in behaviour.
400 000 kronor.

Jonas Svensson
PET studies of the monoaminergic systems in relation to affective disorders.
300 000 kronor.

——————————————————————–

PRIMA delar ut anslag till forskning 2015
Efter beredning av PRIMAs Evidensråd fattade PRIMAs styrelse den 21 januari 2015 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Ioannis Pantiziaras
Virtual encounters with traumatized refugee patients for enhancing clinical, interpresonal and intercultural competence
200 000 kronor

Karin Collste
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28
300 000 kronor

Anne-Christine Fredman
ECTA – Epidemiology and clinical trials in ADHD
300 000 kronor

Jonas Hälldin
Toll-like receptorer och järnmetabolism vid depression
200 000 kronor
——————————————————————–

För 2014 har PRIMA delat ut medel för forskarmånader till följande mottagare och projekt:

Torkel Carlsson
Early Autism Sweden (EASE) – Autism och tidig utveckling

Lina Poltrago
Roots of Autism/ADHD Twin Study Sweden (RATSS)

Amanda Stålhandske
Longterm effects of ADHD medication on academic score and ultimate educational attainment

Dan Wetterborg
Män med borderline personlighetsstörning

Kristoffer NT Månsson
En forskningsstudie av hur ett internetbaserat stödsystem kompletterar traditionell KBT för patienter vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning

PRIMAs grundläggande arbetssätt är att alltid utgå ifrån patienten och ge evidensbaserad vård, vård som är väl förankrad i vetenskapen. Och för att kunna erbjuda psykiatri av högsta kvalitet är det naturligt och självklart för PRIMA att satsa på forskning. Det är genom den vi kan utveckla och utvärdera befintliga behandlingsmetoder. Forskning är även nödvändig för att få fram nya verksamma och effektiva metoder för optimal diagnostik, utredning, behandling och uppföljning.

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter.

PRIMA har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och har även ett etablerat internationellt nätverk med framstående utländska psykiatriska kliniker. Därutöver deltar PRIMA i flera läkemedelsprövningar.

MaiBrittGiacobiniVill du veta mer om PRIMAs forskning,
kontakta forskningsansvarig
MaiBritt Giacobini.
maibritt.giacobini@prima.se

Har du en forskningsidé?
Har du en klinisk frågeställning eller idé som du vill utveckla men känner att du inte kommer vidare? Tveka inte att kontakta oss här.

Läs om PRIMAs forskning i vår årsredovisning:
Bra forskning ger utveckling.
Ny forskning visar att långsiktigt stöd behövs.
PRIMAs forskning förändrar.
Forskningen är PRIMAs bas.
PRIMA satsar på forskning.

blad2liten